STAMBOOM VINK


Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 151 t/m 200 van 12,714

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 255» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 16-12-1677 f194 Gerrit Cornelis Vonck wonende Nederslingeland als bruidegom met zijn moeder Heijltge Gerrits wede van Cornelis Ariens en zijn broer Jan Cornelis wonende Ottoland en zijn oom Arien Gerrits Vonck wonende S ten eenre en Metge Thonis wonende Ottoland al s bruid met haar ouders Thonis Gherrits x Fijcke Joris wonende Ottoland, huwelijksvoorw. Inbreng hij een hofstee groot 3? mrg. in 18 mrg. op S bewoond door Aeltge Gerrits. 136. 12-2-1680 Comp. Ariaentien Louwen, wede van Cornelis Pieters Broer zalr., won. op de Suijtsijde van Goudriaen, testeert; verwijst naar voorgaande testamenten en gaat opnieuw legateren aan: Andries Pietersz. van Dulst, won. Goudriaen, Heijltgen Daemmen, dienstm aagd, Joris Cornelisz. Vonck, dienstknecht, Gerrit Cornelisz. Vonck, haer neve won. Goudriaen, etc
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VONCK, Gerrit Cornelisz (I4274)
 
152 16-2-1621: Pieter Jansz. de Raet te Roon bij dode van zijn vader Jan de Raet (L.H. 143, cap. Arckel, fol. 9)

4-12-1599: Jan de Raedt bij dode van zijn oom Cornelis Willemsz. den Ouden (L.H. 139, fol.
254

8-1-1602: Jan de Raedt Pietersz. na overdracht door jonkheer Joos Grijp (L.H. 136, fol. 212).
16-2-1621: Pieter Jansz. de Raet te Roon bij dode van zijn vader Jan de Raet, (bij scheiding van Neeltgen Willemsdochter, weduwe van Jan Pietersz. de Raet wordt aan Pieter Jansz. de Raet het leen 58L toegewezen en aan zijn zuster Adriaentge - en Maertge Jansdochter de Raet
het leen 58D, L.H. 143, cap. Arckel, fol. 9) 
DE RAET, Jan Pieters (I14759)
 
153 16-5-1656 Cornelis Adriaensz Boonsaijer constitueert Gijsbert van der Meijde, procureur

17-4-1659 Cornelis Adriaensz Boonsaijer constitueert Johan van Sandijck, procureur te Wijk bij Duurstede, om te vorderen 60 gl die hij aan zaliger Jantje de Vrient, gewezen wed. Hendrick Anthonisz te Wijk bij Duurstede, volgens obligatie van 8-3-1646 ten achteren is

20-2-1660 Cornelis Adriaensz Boonsaijer als het recht van de pachting van het zout- en hoorngeld over Rhenen en de vrijheid vandien verkregen hebbende van Hendrick Heij, heeft overgedaan aan Brand Hendricksz van Pothoven de pachting van deze impost.

21-5-1666 Eb Aertsz x Teuntje van Triest, die tevoren gehuwd was met Geurt Jansz, constitueren Cornelis Boonsaijer om zich te vervoegen op de kamer van de Oost-Indische Compagnie te Amsterdam om daar te onderzoeken hoeveel traktement te goede en te ontvangen hebben van Jan Geurtsz, haar zoon die in Oost-Indië is overleden

29-3 1640 Request van Jacob Casembrooth, schout. Met attestatie van Wouter Cornelisz Dat Cornelis Adriaensen Boonsaijer heeft Arien van Leuven, schepen, die met Abraham Berchman, substituutschout, gecommitteerd was om een zak van Gijsbert Hermansz te meten, waarvan Cornelis vond dat het meer was dan geleverd, geslagen

30-4 1649- 1651 Getuigenverhoor van de huisvrouw van Bercheijck, de vrouw van Jacob Eersten Thins, de vrouw van Dirck van Hoeven, Francois Pickarts. Attestatie van Cornelis Gerritsz Vechten tussen Cornelis Adriaensen Boonsaijer en de heer van der Well. Met stukken van een a
15-7-1674 Cornelis Boonsaijer, cameraar en kerkmeester te Rhenen, constitueert Gijsbert Bouwmeester, won. alhier, om van de Staten van Utrecht te pachten de ontgrondingen van de Stichtse turf die door de Grebbesluis wordt uitgevoerd

43-18 1669-1670
Getuigenverhoor van Huijbert Jansz van Helden, jonker Johan Vonck van Lienden, Jan van Geijn, Gerrit Hendricksen Cornelis Boonsaijer, oudweesmeester, heeft
godslasterlijk gebeden: Heer in de nood, slaat papen en
monniken dood, etc.

29-7-1678 Meerten van Wijck, sieck van lichaem ende te bedde leggende, stelt tot zijn universele erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer Huijbert van Wijck, in leven burgemeester van Rhenen, met name Maria, Aeltje, Anneke, Grietje, Adriana, Adriaen Hederina en Neeltje van Wijck, met seclusie van alle anderen, mits nochtans dat Hilligje Boonsaijers, zijn broers weduwe daaraan behoudt het vruchtgebruik levenslang. 12-1-1679 Cornelis Boonsaijer, oud-cameraar, sieck te bedde leggende, en Maria van Triest zijn vrouw geven wegens trouwe diensten aan hun zoon Joost Boonsaijer gereedschap tot de brouwerij en melterij specterende. En aan de oudste zoon bij zijn eerste vrouw Anna Jans verwekt, met name Aert Boonsaijer, schepen. 
Boonsaijer, Cornelis Adriaens (I18138)
 
154 16. 15-5-1615. Cornelis Bartholomeeuszn. van Hoochteylingen stelt met Diederick van Schagen heer van Goudriaen en Hendrick van Coesvelt beiden als last en procuralie hebbende van de heer Vincent Schellart van Obbendorff, heer van Geysteren in het minnelijk overeengekomen te zijn volgens akte van 26-3-1615 waarbij deze cpmparanten en Cornelis Bartholomeuszn. en Marytge Cornelisdr. zijn vrouw die de eigendom hebben van een huis en erf met twee bargen, bakhuis en schuur gelegen op de landen en grond van de heer van Goudriaen daarop Cornelis pachter is geweest en draagt het huis over aan de heer van Goudriaen en Hendrick van Coesvelt, voor 1500 gulden.
(bron Hogenda)


44. 16-5-1618. Dirck Dirckszn. van Elstgeest bode van Voorhout man en voogd van Eva Bartelmeesdr. verkoopt Cornelis Bartelmeeuszn. Hoochteylingen wonende Sassenheim 1 morgen land gemeen met 1 morgen bruikland aankomende de Vrouchmisse te Voorhout, welke bruikwaar de koper zal volgen en zoals het verkoper bij dode en overlijden van Baerte Vranckendr. zijn huisvrouwen moeder aanbedeeld en aanbestorven is, belend in zijn geheel ZO de Schouwsloot, ZW en NW de Abdij van Leeuwenhorst en NO Claes Dirckszn. van Elstgeest, voor 1250 gulden 
VAN HOOCHTEIJLINGEN, Cornelis Bartholomeusz (I11132)
 
155 1600 21/10 [Le Vi 26 f 112, Le Vi 27/2 f 63] Hendrick Vermeulen na overlijden van Johan zijn vader beleend met de helft van ? hoeve (oost wwe Adriaen Anto niss, west Willemke Cornelisdr


1602 17/3 [NU 188-3, f 183] Jan Ghijsbertss jegenwoordig x Elijsabeth Adriaensdr, en Dirck Adriaenss, dochter en zoon van zal. Adriaen Thoniss voor henzelf, hun voogden Dirck Eerstenss, Jan Aertss en Cornelis Aertss over 25m erf pachtgoed van St Jan; accoord tussen Jan Adriaenss (Dirck?s broer) en zijn vaders weduwe en gezamenlijke kinderen (7; samen 8 kinderen dus!) 27/2 1602. Gedaan te Vreeswijck met Henrick Peterss Spoor en Jan Matheuss van Woerden 1602
(RHC Zuidoost Utrecht) 
POTHUIJSEN, Adriaen Theunisz (I2945)
 
156 1621 3/7 Jan Cornelisz van Blanckesteyn jm van Doorn tr. geref. Wijk bij Duurstede Maria Everts weduwe Theunis int Broeck Blanckesteijn, Jan Cornelis (I18512)
 
157 1625 18/6 [Dom 4396] Anthonis Cornelisz van Blanckesteyn wonend Doorn (octrooi van heden) legateert Jan Cornelisz van Blanckesteyn zijn broeder 500,-. Marrichgen Cornelisdr zijn suster 50,-, Willem Cornelisz zijn broeder 200,-, zijn zuster Dirckgen huisvrouw van Willem Jansz te Leersum 50 ,-, Cornelis Brantss zijn susters soon 200,- en Anthonis Pelgromsz zijn brouwketel met zijn “casse”; universeel erfgenaam Cornelis Cornelisz zijn halfbroer

1625 18/6 [HUA 230-7] Antonis Cornelisz van Blanckesteyn mag testeren bij Byndop; testament te vinden in DOM 4396 [CvS!] hij legateert Jan Cornelisz van Blanckesteyn zijn broer 500,-, Marichgen Cornelisdr van Blanckesteyn zuster 50,-, Willem Cornelisz van Blanckesteyn broer 200,-, Dirckge Cornelisdr van Blanckesteyn zus x Willem Jansz te Leersum 50,-, Cornelis Brantsz zijn zusterszoon 200,- [volgens Wout Spies zoon van Brant Jansz en Maria Cornelisdr] en Anthonis Pelgrumsz x Neeltje Cornelis krijgt zijn brouwketel en cassen; universeel erfgenaam Cornelis Cornelisz van Blanckesteyn zijn halve broeder

1630 1/11 etc [HUA Hof 252-10] Jhr Thomas Taets van Amerongen kwam enige tijd geleden uit Langbroek naar zijn hofstede tot Doorn en is zwaar gekwetst door
sommige van zijn pachters; hierover verschillende informaties: -1631 17/5 Lijsbeth Cornelisdr huisvrouw van Cornelis Gerritsz 33 jr wonend aen de Steenebrugge in OLB heeft horen zeggen dat Jan Petersz Pin, de
kinderen van Robbert Jansz en Lambert de Hollander Jhr Thomas hadden 'gepakt'; Oth Jacobsz te Darthuizen [merk] 47 jr, Jan Woutersz te Darthuizen [merk] 40 jr; Anthonis Cornelisz Blanckesteyn 50 jr

1631 20/5 Anthonis Cornelisz Blanckesteyn 50 jr [merk], meldt dat Evert Woutersz pachter van Jhr Thomas een grote schuld had, Blanckesteyn hoorde van Thonis Thonisz Blanckesteyn zijn neve dat Gijsbert Robbertsz dader was;
Willem Cornelisz Blanckensteyn te Doorn 36 jr, tekent zelf; Cornelis Dirckx te Doorn 60 jr

1639 7/2 Gerrit Jansz wedr. van Willemken Peters wonend Ravenswaey otr. aldaar 20/1, tr. 7/2 Derickien Anthonisdr van Blanckensteyn jdr van Doorn 
Blanckesteijn, Anthonis Cornelis (I18518)
 
158 1628 5/1 [NU 196-10, f 10,11] Elisabeth Henricx (merk) weduwe Gerrit Jacobss van
Rossum won: Vreeswijck testeert; Anthonia Gerrits van Rossum haer dochter,
jongste, krijgt een breet cruysbeelt dat haer overl. dochter Aeltgen Gerrits van
Rossum x Bart Stevenss van Schayck had gekregen inter vivos. Dochter Anthonia
krijgt enkele prelegaten

1639 25/4 [HUA NU 203-d-4 v.Waey] Anthonis Henrickx van Byleveldt, Gerrit
Henrickx van Bylevelt, Elysabeth Henrickx van Bylevelt wed. Gerrit Jacobs
van Rossum int Waell, Peter Willemsz van Bylevelt als trecht hebbend van
Steven Baers x Adriana Henrickx van Bylevelt, Claes Splintersz v/d Well
won. opde Hoet x Mentgen Henrickx van Bylevelt, Cornelis Symons Mode
borger tUtrecht x Dirckgen Henrickx van Bylevelt, de kinderen van Jan
Henrickx van Bylevelt nl. Maychgen en Gryetgen Jans van Bylevelt en de
kinderen van Metgen Henrickx van Bylevelt nl. Claes Huygen, Henrick
Huygen, Maychgen Huygen (wed. Peter Aertsz Schinckel), Grietgen Huygen
en Maychgen Huygen, alle geïnstit. erfgenamen van zaliger Cornelis
Henrickx van Bylevelt

1628 5/1 [NU 196-10, f 10,11] Elisabeth Henricx (merk) weduwe Gerrit Jacobss van
Rossum won: Vreeswijck testeert; Anthonia Gerrits van Rossum haer dochter,
jongste, krijgt een breet cruysbeelt dat haer overl. dochter Aeltgen Gerrits van
Rossum x Bart Stevenss van Schayck had gekregen inter vivos. Dochter Anthonia
krijgt enkele prelegaten
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht)


 
VAN ROSSUM, Gerrit Jacobs (I3177)
 
159 1638 19/3 [HUA NU 016a005] Jacob Jansz, steenbacker te Amerongen x Marichgen Willemsdr de Montenegro, mede-erfgenaam van zaliger Meynsgen Dirckx wedue Willem Jansz de Montenegro haar moeder, overleden te Vianen, cst Jacob Willemsz de Montenegro x Anthonia Adriaensdr Uyttewael te Vianen, hun zwager etc om te trp huys aldaar
(RHOC Zuidoost Utrecht-Amerongen-Leersum)

805 Kantbeschikking in positieve zin van de dekens van Oudmunster te Utrecht ten aanzien van de verkoop door Cornelis Alewijn, raad en rentmeester van de heer van Vianen aan Jacob Willemsz. de Montenegro van vijf morgen land vicariegoederen te Hagestein, 1643.
(Vianen (RHC Zuidoost Utrecht)


Attestatie - over levering van onvermengde witte turf van eerste party aan tweede party in 1638 aan hun steenhoven te Jaarsveld, dat zy by het vervoer van de turf van het Renesse Veen naar Jaarsveld geen Hollandse havens of sluizen zyn gepasseerd en dat zy nooit anders dan witte turf aan tweede party hebben geleverd
Datering: 11-02-1640
Aktenummer: 386
Datum: 11-02-1640
Soort akte: Attestatie
Eindjaar:1640
Beginjaar: 1640
Samenvatting:
over levering van onvermengde witte turf van eerste party aan tweede party in 1638 aan hun steenhoven te Jaarsveld, dat zy by het vervoer van de turf van het Renesse Veen naar Jaarsveld geen Hollandse havens of sluizen zyn gepasseerd en dat zy nooit anders dan witte turf aan tweede party hebben geleverd
Attestant: Willem Gerritsz Beteker
Claesgen Dircxdr
Notaris: J. VAN OVERMEER
Rekwirant:
Roelant Strengh
Jacob Willemsz de Montenegro
Zakelijke trefwoorden:
turf
Bijzonderheden:
de attestanten zyn op verzoek van tweede party gearresteerd om hen te dwingen tot het afleggen van deze attestatie 
DE MONTENEGRO, Jacob Willemsz (I10367)
 
160 1638 19/3 [HUA NU 016a005] Jacob Jansz, steenbacker te Amerongen x Marichgen Willemsdr de Montenegro, mede-erfgenaam van zaliger Meynsgen Dirckx wedue Willem Jansz de Montenegro haar moeder, overleden te Vianen, cst Jacob Willemsz de Montenegro x Anthonia Adriaensdr Uyttewael te Vianen, hun zwager etc om te trp huys aldaar
(RHOC Zuidoost Utrecht-Amerongen-Leersum)


MONTENEGRO, DE/VAN [RAU RA 233-2] 1607 29/3: Heyndrick Aertsz wonend op de Heemstede cst ivm kwestie tegen Maximiliaen de Montenegro, chirurgijn te Vianen -[RAU RA 233-3] 1623 20/9: Willem Jansz de Montenegro wonend l/v Vianen cst Wijck
(RHC Zuidoost Utrecht)

2361 Stukken, overgelegd door meinsgen Dircx, weduwe van Willem Janss. De Montenegro, ter harer verdediging tegen den eisch van Dirck van Cronenborch, als curator over den desolaten boedel van Claes Stevenss. van der Eem, pachter van den impost op de steen, tot betaling van verschuldigden impost, 1632
(bron: Stadsbestuur Utrecht)

20-5-1624: Willem de Montenegro ook voor Cornelis, Dirk en Cruseda de Montenegro, gehuwd
met Jacob Jansz., zijn broers en zuster, en de kinderen van Maximiliaan de Montenegro bij dode
van Jan, hun vader, waarna overdracht aan Samuel Lontius, 27/2 fol. 48v-49
(bron: LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN,1292-1666)
)


Overdracht - van f.400,- berustende onder de weduwe Jacob Willemsz de Montenegro te Lexmond, zyn huisvrouw door Meynsgen Dircks, weduwe van Willem Jansz de Montenegro, zyn grootmoeder vermaakt per testament
Aktenummer: 15
Datum: 16-01-1664
Soort akte: Overdracht
Samenvatting:
van f.400,- berustende onder de weduwe Jacob Willemsz de Montenegro te Lexmond, zyn huisvrouw door Meynsgen Dircks, weduwe van Willem Jansz de Montenegro, zyn grootmoeder vermaakt per testament
Personen:
Overdrager: Willem Adriaensz
Ontvanger: Pieter van Steversloot
Notaris:
G.. VAN BYLEVELT
Verwijzingen:
testament d.d. 9-11-1636 voor gerecht van Vianen 
DE MONTENEGRO, Willem Jansz (I10361)
 
161 164 Johan, bisschop tUtrecht, en Ghizebrecht, heer van Abcoude en Gazebeke, beloven, dat zij de uitspraak van heer Henric van der Weyde, domdeken, heer Gherard van den Vene, kanunnik ten Dom, heer Eerst van Wulven, heer Jacob van Lichtenberch, ridders, Sweder van Culenborch, Gheraerd Voern van Vyanen, Johan Vtenweerde, Henric van Broechusen, knapen, Tydeman Mouwerkiin en Gheraerd Hombout, burgers te Utrecht, in de geschillen van hen en hun helpers heer Otte van Yselsteyn, heer Dyderic van Zulen, heer Willam van der Horst, heer Johan van Broechusen, heer Beernd Uten Enghe, heer Willam Zuermont, de steden Utrecht en Amersfoerde, ter eenre, en heer Johan, heer van Culenborch en van der Leck, en heer Johan van Culenborch heer JohanS zoon, ten andere, zullen nakomen.
Datering:
1353 November 24 [op sinte Katerinenavont]

Datering:
1353 November 24 [op sinte Katerinenavont]
NB: a. Oorspr. (Inv. no. 15), met de ten deele geschonden zegels van den eersten oorkonder (in roode was), en van de borgen heer Otte van Yselsteyn, heer Dyderic van Zulen, heer Johan van Broechusen, heer Beernt Uten Enghe, heer Willam Zuermondt, ridders, Steven van Zulen heer Jacobszoon, Elyaes van Ameronghen, Henric van Broechusen, Bertholmeus Wlllamsz. van Jutfaes, Johan van den Spieghel, Peter Uten Lone en Jacob den Cuper, knapen; die van den tweeden oorkonder en van Wernaer van der Hare, Johan van Ameronghen Elyaesz., Tydeman Mouwerkiin, Abraem Uter Corenmarck, Gheraerd Hombout en Gheraerd Pot, knapen, zijn verloren.
b. Afschriften in Inv. no. 1787, fol. 17 verso en fol. 50 verso (incompleet).
c. Afschrift in Inv. no. 2297, dupliek, bijlage YY1.

Ghiisebrecht heer van Abcoude en zijn kinderen verkopen aan heer Jan van de Poele hun grote en kleine tienden in het ambacht van Almsvoet, hun aangekomen van vrouw Jhanne van Hoerne, 1357. Hierbij de gerechtsbrief van Dordrecht, waarbij deze tienden worden overgedragen, 1357. (Twee vidimussen van Gheriid Coppensoen, cureit van Warmond, 1358.)
 
van Abcoude, Gijsbrecht III (I17807)
 
162 1657 Haarlem VERSTRAETEN, Gerrit Willems (I4037)
 
163 1659 10/3 [HUA Hof 236-1] Steven en Anthoni van Haeffacker voor henzelf en ver vangende hun broers Gillis en Pauwels van Haeffacker, samen erfg. van zal. vader Willem Otto Haeffacker cst -9/4 [idem] Gielis Haeffacker zoon en mede-erfg. van Maria Haeffacker etc -8/10 [idem] Cornelis Adriaenss van Pothuijsen aen de Vaert cst
24 -10/10 [idem] Jan Dionijss aen de Vaert cst


1667 20/4 [HUA Hof 236-2] Cornelis Adriaenss van Pothuysen won: Vaert als mede erfgenaam van zijn zal. halfzuster Willempgen Cornelis de Banck en van zal. halfbroer Jan Adriaenss van Pothuysen cst i.v.m. leenhof genaemt de Roetert in Overlangbroeck; waarvan gehouden wordt 8m genaemt Seldenrijck te Schalckwijck (plecht d.d. 18/3 1665 500gu bij Bart Stevenss van Schayck)
(RHC Zuidoost Utrecht)

Afstand - van goederen, inkomsten en vorderingen van de boedel en goe-
deren, die gemeen waren van de boedel en tweede comparant
Datering:04-07-1678
Aktenummer:122
Datum:04-07-1678
Soort akte:Afstand
Notaris:W. ZWAERDECROON
Cedent: Hendrick van Pothuysen
Beroep: raedt in de vroedschap van Utrecht
Anthoni van Diemen
zyn onmondige kinderen
Samenvatting:
van goederen, inkomsten en vorderingen van de boedel en goe-deren, die gemeen waren van de boedel en tweede comparant
Overige belanghebbenden:
Arnout van Diemen, zoon
Nicolaas van Vechten
Cessionaris:
boedel + Cornelis Adriaenss van Pothuysen, (schoon)vader
 
POTHUIJSEN, Cornelis Adriaens (I2946)
 
164 1660-1661 (VSA-K 59)
Ontfanck van de kerck.
Specivikacy van mijnen ontfanck van hetgene dat ick onder[staand]
vanwegen de kerck in Venendael ontfangen hebbe van den rekendach
anno 1660 of tot den rekendach 1661 toe.
Item ten eersten Tuenis Gertsz begraven op 't kerckhof ende
ooverpoost de gerechticheyt van de kerck komt van 't ooverpoo[sen] 0-14- 0
Den 29sten november Mor Pelen begraven in een huergraft
ende ooverpoost de gerechticheyt van de kerck komt 4-18- 0
Den 1sten april een kynt begraven van Eevert Masz
in de kerck de gerechticheyt van de kerck komt 0- 4- 0
Den 5den april Fer Jansz begraven in de
kerck de gerechticheyt van de kerck komt 0-18 
DE LA FER, Anthony (I1254)
 
165 1665 29/6 [HUA Hof 236-2] Hendrick Fransz te Woudenberg voor hemzelf en als erfg. van Cornelis Hendrickx en vervangende de mede-erfg. cst
(bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN OVEREEM, Hendrik Frans (I11262)
 
166 1669 [dtb Tull&Waell] lidmaten: Adriaen Jacobs van Rossum [en meteen daarna]
Rijckie dienstmaeght van Van Rossum
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht)

1674 2/3 [dtb Tull & Waell]tr. Tull ent Waell (otr. 15/2) Arien Jacobs van Rossum
(en Ryckje, bijgeschreven!), als kinderen aldaar gedoopt uit Arien Jacobs
van Rossum (moeder niet vermeld!):
-Maius 1674 Jacob, get. de vader en Do: Leerdam
-23/2 1676 Jan
-9/12 1677 Johanna Lucia
-12/2 1682 Lysbeth
-8/4 1686 Gerrit
(RCH Zuidoost Utrecht)

13-3-1679 Adriaan Jacobsz van Rossum, mede-schepen, als administrerende
bloedvoogd over het nagelaten onmondige kind van wijlen Jan Jacobsz
van Rossum, zijn broer, en namens zijn mede-momber, verklaart dat de
huismeesters van des armen pots goederen in Jacobikerk te Utrecht
ten laste van dit kind sprekende hadden 1500 gulden wegens obligatie
door de vader van dit kind onder borgtocht van dezelfs moeder en
Johan ten Hagen, zijn zwager op 4-3-1664 gepasseerd. De weduwe
van Johan ten Hagen is gevangen genomen om te betalen. Adriaan
stelt als momber tot onderpand van deze 1500 gulden 10 morgen,
waarvan 1 morgen boomgaard en 9 morgen bouwland als grienden.
[2001, 2005]
(Bron RHC Zuidoost Utrecht)

1695 1/1 [dtb Tull & Waell] lidmaten: Arien Jacobs van Rossum, diaken, overleden 26/8 1696 en Ryckje huisvrouw van Arien Jacobs van Rossum

1697 14/11 [dtb Tull & Waell] lidmate: Reykje van Rossum (aangevuld ervoor:
overleden) 
VAN ROSSUM, Arien Jacobs (I11700)
 
167 1674 14/12 [HUA Hof 236-2] Hendrickje van Rossum wed. Jan Gerritss Verhagen, Cors Janss van Clarenburgh, Arien Jacobss van Rossem, Gerrit Peterss van Schayck tesamen erfgemamen van Teuntje Adriaens van Pothuysen cst
(RHC Zuidoost Utrecht) 
POTHUIJSEN, Theuntje Adriaans (I2944)
 
168 1675 na 18 mei Huisgeld Woudenberg :
6 Hendrick Gerritsz Bree x huisvrouw, 1 onmondig kind, voerman 2

1693 7-11 december [Oud Archief gemeente Woudenberg 53; E en B = Eigenaar en
Bruiker]
Haardstedengeld Woudenberg en Geresteyn:
1 Jan Jacobsz Knoppert E en B, bij de vrouw opgegeven 2
2 Thonis Mannen daghuerder en Jan Jacobs Knoppert E en bij
de vrouw opgegeven (= bdvo) 1
3 Jan Brantsz van Otterloo E en B, bij de dogter opgegeven 3
4 Jan Gerritsz Wildeman E en B, bij de vrou opgegeven 1
5 Thijs Jansz Lagerweij E en B, bdvo 2
6 Jan Cornelisz E en B bij hemzelf opgegeven 1
7 Geertjen Claessen, daghuerster. E en B 1
8 Hendrick de Bree E en B, bij hemzelf opgegeven 1
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
DE BREE, Hendrick Gerrits (I591)
 
169 1676 Den 29 dito k. Anna v. Carel Perdanus m. Grietje Bremans g. Neeltje Bremans PERDANIS, Anna (I2822)
 
170 1677 25/5 [NU066a003] Hendrick Cornelisz van Blanckesteyn te Doorn zoon van Cornelis Cornelis van Blanckesteyn, voogd van de 3 onmondige kinderen van Gouchje Cornelis bij Elbert Corss van Scherpenhoff geprocreerd wonend Loenen, en Fychgen Henrickx [merk] zijn moeder, huisvrouw van Cornelis
Cornelisz van Blanckesteyn (uitkoop van Elbert en Cornelis Corneliss van dato 18/5 1674) 1200,- d.w.z. elk kind 400,-

(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
Blanckesteijn, Gaugje Cornelis (I18509)
 
171 1679 21/4 met att. naar Veenendaal (otr. Doorn 30/2) Hessel Hendricksz wedr. van Veenendaal tr. Huybertje Jans, wedue van Darthuizen
(RHC Zuidoost Utrecht) 
HENDRICKS, Hessel (I48)
 
172 1679 24/9 [HUA Hof 236-2] Hendrickje van Rossum wed. Jan Gerritsz Verhagen
cst (geen plaatsnaam)
(RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN ROSSUM, Hendrickje Jacobs (I10356)
 
173 1684 12/1 [HUA Hof 236-3] Adrianus Jacobs van Rossum int Wael cst -9/5 [idem] Cornelis van Maurick steenbacker opt Outslijckerveer won. cst -12/9 1685 [idem] Jacob Tymenss int Waell voor hemzelf en x huisvrouw
(RHC Zuidoost Utrecht (Tull Waal)

Procuratie - om het Henrick Wouterss van der Spel, koopman te Amsterdam, het akkoord te passeren, dat hy met de gemachtigde van Henrick Wouterss van der Spel gemaakt heeft in verband met aktie op Cornelis van Maurick Datering: 13-12-1681 Aktenummer: 434 Datum: 13-12-1681 Soort akte: Procuratie Notaris: W. ZWAERDECROON Samenvatting: om het Henrick Wouterss van der Spel, koopman te Amsterdam, het akkoord te passeren, dat hy met de gemachtigde van Henrick Wouterss van der Spel gemaakt heeft in verband met aktie op Cornelis van Maurick Aktedatum: 13-12-1681 Personen: Constituant: Jan Dirckss Montenegro Geconstitueerde: Cornelia Dircks de Montenegro, zuster Verwijzingen: procuratie d.d. 13-12-1681 voor notaris W. Zwaerdecroon de jonge (zie akte nummer 433) Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U080a006 Schuldbekentenis - f 1000,- wegens lening Datering: 13-11-1697 Aktenummer: 50 Datum: 13-11-1697 Soort akte: Schuldbekentenis Notaris: H. VAN WOUDENBERGH Samenvatting: f 1000,- wegens lening Aktedatum: 13-11-1697 Personen: Schuldenaar: Cornelia de Montenegro Borg: Cornelis van Maurick Schuldeiser: Adrianus van Kesteren Bijzonderheden: met cassatie d.d. 4-8-1704 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U093a033 Koop en verkoop Datering: 13-08-1709 Aktenummer: 175 Datum: 13-08-1709 Soort akte: Koop en verkoop Notaris: W. VAN DEN BRINCK Aktedatum: 13-08-1709 Personen: Verkoper: Clementia de Montenegro Kinderen van Cornelis van Mourick: Verkoper: Maximiliaen van Mourick Verkoper: Dirck van Mourick Verkoper: Adriaen van Mourick Verkoper: Heyltje van Mourick Verkoper: Elisabeth van Mourick Verkoper: Jacob Gerritsen van Rossum Koper: Hendrick van Nellesteyn Onroerend goed: helfte in een halfscheydinge van Weert en lande; Verwijzingen: procuratie d.d. 12-8-1709 voor notaris N. Tucker te Vianen Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U115a003

Schuldbekentenis - f 1000,- vanwege lening, gebruikt voor het stoken van de steenoven en voor arbeidsloon
Aktenummer: 101
Datum: 21-11-1685
Soort akte: Schuldbekentenis
Personen:
Schuldenaar: Cornelis van Mourick
Beroep: steenbacker
Woonplaats: aen t Outslycker Veer
Schuldeiser: Adriaen van Kesteren
Samenvatting:
f 1000,- vanwege lening, gebruikt voor het stoken van de steenoven en voor arbeidsloon
Notaris: C. VAN VECHTEN DE JONG

Schuldbekentenis - f 470,- vanwege oude schuld en nieuwe lening
Aktenummer: 59
Datum: 18-02-1685
Soort akte: Schuldbekentenis
Schuldenaar: Cornelis van Mourick
Beroep: steenbacker
Woonplaats: Hagesteyn
Schuldeiser: Adriaen van Kesteren
Samenvatting:
f 470,- vanwege oude schuld en nieuwe lening
Notaris: C. VAN VECHTEN DE JONG

Schuldbekentenis - f 2.160,- vanwege lening
Aktenummer: 72
Datum: 04-05-1699
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting:
f 2.160,- vanwege lening
Personen:
Schuldenaar: Cornelis van Mourick
Schuldenaar
Echtgenoot:
x Meynsie de Montenegro
Beroep: steenbacker
Woonplaats:Hagesteyn
Schuldeiser: Adriaen van Kesteren
Aktedatum: 04-05-1699

Koop en verkoop
Datering:13-08-1709
Aktenummer:175
Datum:13-08-1709
Soort akte:Koop en verkoop
Overige belanghebbenden:
Kinderen van Cornelis van Mourick
Notaris:W. VAN DEN BRINCK
Verwijzingen:procuratie d.d. 12-8-1709 voor notaris N. Tucker te Vianen
Onroerend goed:helfte in een halfscheydinge van Weert en lande;
Verkoper:Clementia de Montenegro
Voornaam: Clementia
Tussenvoegsel: de
Achternaam: Montenegro
Beroep: in leven steenplaasser tot Hagesteyn
Naam partner: wed. Cornelis van Mourick
Maximiliaen van Mourick
Dirck van Mourick
Adriaen van Mourick
Heyltje van Mourick
Elisabeth van Mourick
Jacob Gerritsen van Rossum
Koper:Hendrick van Nellesteyn

Notari?le akte
Afstand
Aktenummer: 9
Datum: 10-02-1711
Soort akte: Afstand
Personen:
Cedent: Meynsje Dirckx de Montenegro
Kinderen van Cornelis van Mourick en Meynsje Dirckx de Montenegro:
Cessionaris: Max van Mourick
Cessionaris: Dirck van Mourick
Cessionaris: Arie Jansz van Mourick
Cessionaris: Jacob Gerritse van Rossum
Cessionaris: Anthony van Schaick
Notaris:
B. J. VAN ZWEERD
Onroerend goed:
acht mergen weyland, met boogaertje;
vier mergen uitterweert, met steenoven;
Bijzonderheden:
ter voldoening vaderlyk erfdeel


 
VAN MAURICK, Cornelis Adriaens (I2557)
 
174 1694 6/1 [Gerechtsrol Sterkenburg nr 1935] Johan van Groeningen schout, Cornelis Vernoy en Cornelis Gijsberts Versteech schepenen te Sterkenburg; comp: Metgen Jansdr wed. van Jan Westenengh wonend te Doorn, trp aan Brandt van
Blanckesteyn, Jan Cornelisz Blanckesteyn, Willem Jansz van Dijck en Hendrick van Druynendaell 3m geheten de Vierell strekkend van Goyerwetering tot het
land van Annichgen Hendrick Hermans, Z oostwerts Folckert Both, N westwerts Annichge Hendrick Hermans vrsz
(RHC Zuidoost Utrecht) 
VAN DIJCK, Willem Jansz (I999)
 
175 1695 19/10 [NU124a1-91] Dirck Pietersz Sterck te Vianen met Johan Sterck zijn voogd [merk] te Utrecht maakt HVW met Gouge [Gerrigen?] Henrickx Blanckesteyn met Hendrick Cornelisz Blanckesteyn x Annichge Goosens Rysmuer te Doorn haar ouders; hij brengt rademakers winkel etc in, zij 100 ducaten Blanckesteijn, Hendrick Cornelis (I18508)
 
176 1697 Inventaris, rekening en staat met scheiding van de boedel van Agniesgen Gerritsdr., gehuwd met Jan van Reijnsburch en Jan Willemsz. Blom, grootmoeder en erflater van de kinderen van Gijsbrecht Jansz. en Meijnsgen Ariensdr., 1622-1626; met bijlagen. 1 omslag Blom (Bloom), Jan Willems (I18000)
 
177 1699 Akte van indemniteit? Geertruijt Turen, wed. Jan Metman en de erfgenamen Bastiaan Metman, Hendrik en Gerrit Metman.
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht) 
METMAN, Jan (I2605)
 
178 17-12-1515: Cornelis Doe Beyenz. bij dode van zijn vader Doen Beyez. (L.H. 123, cap.
Arckel, fol. 27).


7-1-1544: Anthuenis Cornelis Doez. bij dode van zijn vader Cornelis Doe Beyenz. (L.H. 126,
cap. Arckel, fol. 37).
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN PUTTEN, GELEGEN IN HET LAND VAN POORTUGAAL EN IN DE RIEDERWAARD, 1304-1648 
Beijens, Cornelis Doens (I12020)
 
179 17-2-1676 Hilleken Boonsaijers wed. Huijbert van Wijck constitueert Henricus Suick, burger te Utrecht, om zijn zaken waar te nemen.
(RHC ZUidoost Utrecht)

24-2-1677 Hilligje Boonsaijer, wed. Huijbert van Wijck, constitueert Dirck van Rossendael, scholtus te Lienden, om voor dhr van Brakel, richter van Tiel, als stadhouder van de lenen van huis Leede, te verheffen en te leen te ontvangen 1 morgen land of boomgaard genaamd die Hoge
Maet of Gheer, gelegen in de Marsche.
(RHC ZUidoost Utrecht) 
Boonsaijer, Hilleken Adriaens (I18153)
 
180 17. 15-05-1577. Volgt schuldbrief van 200 gulden met hypotheek op het gekochte. 17v. Ongedateerd en ongetekend. Syburch Jansdr. weduwe van Claes Corneliszn. Boon met niet ingevuld haar gekoren voogd verkoopt Dirck Adriaenszn. wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aldaar, belend ZO: de steeg of slop dat men pleegt te gaan naar Jacob Wichmanszn., ZW: Job Adriaenszn., NW: Jacob Pieterszn. en Job Adriaenszn. en NO: de Heerweg Datum 1632


201 Nog een akte van een Adriaen van der Does. Datum 21-03-1585 Bron Notarieel archief Eerste persoon Adriaen van der Does Bron Archiefnr 0506 Archiefnaam Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602 Inventarisnummer 50 Folio 057 Naam notaris Oudevliet, Willem (Claesz) van Datum 03-04-1600 Bron Notarieel archief Eerste persoon Adriaen Dircxz van der Does Beroep koperslager Bron Archiefnr 0506 Archiefnaam Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602 Inventarisnummer 64 Folio 066v Naam notaris Oudevliet, Willem (Claesz) van
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN DER DOES, Dirck Adriaensz (I1070)
 
181 1721 11/1 [HUA RA 230] Rocus Jansz Backer x Maria Cornelisdr Blanckesteyn te Driebergen mogen testeren
(RHC ZuidoostUtrecht) 
BAKKER, Cornelis Jansz (I10592)
 
182 174 Akte van belening door keizer Otto IV van graaf Willem I met alle leengoed, dat door de graven Floris III en Dirk VII van het keizerrijk gehouden was. 1213 jan. 13


187, Akte van bevestiging door keizer Hendrik VI van graaf Dirk VII in het bezit van de tol te Geervliet zoals keizer Frederik I graaf Floris III er mee beleend had. 1195 okt. 20 1 charter


Vanaf 1161 was hij in onderhandeling of in oorlog met de West-Friezen. De West-Friezen verwoestten Alkmaar tot twee keer toe, Floris plunderde en verwoestte op zijn beurt Schagen, Winkel (Niedorp) en Niedorp. Toen Floris in 1184 zelfs Texel en Wieringen veroverde, gaven de West-Friezen op. Er werd een vrede gesloten waarbij de West-Friezen 4000 zilveren marken moesten betalen.
Floris kwam in 1165 in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraak op de heerschappij over West-Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste in Utrecht dat het gezag en de inkomsten van West-Friesland tussen de graaf en de bisschop moesten worden verdeeld.
In het zuiden stelde Floris een tol in bij Geervliet. Deze tol was vooral gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. Graaf Filips van de Elzas van Vlaanderen oefende zoveel druk uit op Floris, dat die de tol weer ophief. In 1166 stelde Floris de tol opnieuw in. Filips verzamelde een leger en trok naar het noorden en wist Floris gevangen te nemen. In 1167 moest Floris het Verdrag van Brugge (1167) sluiten, wat hem verplichtte de tol weer op te heffen en de opperheerschappij van Vlaanderen over Zeeland te erkennen.
Op rijksniveau was Floris een trouwe bondgenoot van de Duitse keizer Frederik Barbarossa. In 1158 en van 1176 tot 1178 nam hij deel aan de expedities van Frederik naar Itali?. Hij werd daarvoor ruim beloond. In 1177 kreeg hij de status van rijksvorst. In 1178 werd zijn broer Boudewijn van Holland bisschop van Utrecht en in 1179 gaf Frederik definitieve goedkeuring aan de tol van Geervliet. Floris nam ook deel aan de Derde Kruistocht en was daarin een van de aanvoerders van Frederik. Floris stierf op 1 augustus 1190. Hij werd begraven voor het koor in de Petruskerk[1] van Antiochi?, niet ver van de plek waar kort daarvoor Frederik Barbarossa ter aarde was besteld. 
VAN HOLLAND, Floris III (I12714)
 
183 18 november 1664 heeft Neeltje Cornelis als moeder regt en voogdesse van haer vier jongste kinderen met name Jacob, Frans, Neeltje en Pieter daer vader was Jacob Marandis.
Weeskamer Westkapelle (rekeningen) 18 -11-1664


Neeltje Cornelis weduwe van Jacob Marandis met haar zoon Cornelis Jacobs Marandis.
Schepenakte 17-04-1644 Westkapelle 
MARANDIS, Jacob (I2542)
 
184 18-1-1669 Godert Adriaen van Rede constitueert Godert van den Doorslach tegen Gevert en Jan van Brenck, won. Lienden. (Bron: dorpsrechten 1515-1813)

 
VAN BRENCK, Jan Jaspers (I620)
 
185 18-9-1709 Gerrit Wolfswinkel accordeert voor 24 gl ten aanzien van de keur van het beste pand door overlijden van zijn vrouw Neeltje Egberts van Emmenes, zijnde op Veluwe geboren en op 17-9-1709 in de
jurisdictie overleden 
van Emmenes, Neeltje Egberts (I18351)
 
186 185. 31-12-1697. Rochus Vriesenz. Backer oud stuurman wonende alhier is schuldig aan Johan Hodenpijl oud burgemeester en brouwer 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Raam, belend ZO Theunis Claasz. van Schie en NW Loutgen Hendricksdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ?s-heren bansloot 76.


01-06-1695. Pietertgen Jansdr. gehuwd met Robbert Andriesz. en bij absentie van haar man verkoopt Loutgen Hendricksdr. bejaarde dochter een huis en erf gelegen voor de Raam, belend Z Rochus Vriensenz. en N Huijbrecht Cornelisz., strekkende voor v an de straat tot achter aan het huis van Rochus Vriesenz., voor 300 gld in gereed geld ontvangen Schiedam


14-12-1648 ? pag: 78 Cornelis Jans en tevens vervangende Gerrit Arijens de Munnick de gestelde voogden over de twee nagelaten kinderen van Lieven Ghijsbrechts Verwal [_Sdam 06-11-1632] en Maartje Jans beiden overleden, genaamd: Pietertje Lievens Verwal oud 13 jaar en Barent Lievens Verwal oud 13 jaar ter eenre en Ghijsbrecht Jacobs Verwal, grootvader ter andere zijde.Uitkeren: f. 49,- en het nagelaten huis Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen. 32 en erf zijnde belast met een custingbrief van f. 230,- In de kantlijn: Jacob Ghijsbrechts Verwal en Leendert Rochus Backer [_Sdam 06-12-1645] gehuwd met Neeltje Ghijsbrechts Verwal en tevens vervangende de voor de kinderen en erfgenamen van Ghijsbrecht Verwal beloven al datgene na te komen wat beschreven is.Getekend d.d. 18-11-1652


149. 19-05-1657. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester als regent van het weeshuis en vervangende de verdere confraters van het zelve huis als alimenterende en onderhoudende in het zelve huis het weeskind van Huygh Thijsz. voor de ene helft en Jan Symonsz. Hoochwerff als met niet ingevuld gestelde voogden over Machteltgen Jansdr. voor de andere helft beiden erfgenamen van Jan Pietersz. verkopen Rochus Vriesz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Raem, belend ZO Mr Willem Nieupoort jegenwoordig ambassadeur extra ordinair in Engeland en NW Jannetgen Claesdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van gemelde Nieupoort, alles volgens de oude waarbrief van 19-05-1625 (mz. 10-05-1625), voor 250 gld in gereed geld ontvangen


[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
BACKER, Rochus Vries (I175)
 
187 185.1-185.2, Akte van bevestiging door roomskoning Adolf van de brief van roomskoning Rudolf aan Jan, heer van Renesse, Dirk, heer van Brederode, Wolfert heer van Borsele, Jan van de Maalstede, Hugo, heer van Kruiningen, Floris van Borsele, Nikolaas van Kats c.s. inzake hun opstand tegen graaf (Floris V), die Zeeland houdt van het Rijk, met vidimus van Anthony, bisschop van Durham, 22 september 1294. 1294 aug. 31 2 charters VAN BREDERODE VAN TEIJLINGEN, Dirck I Drossaard (I13303)
 
188 186. 25-04-1658. Jan Andriesz. Macq zeevarende man wonende alhier schuldig aan Dirck van der Mast notaris alhier een jaarlijkse losrente van 18 gld (hoofdsom 400 pond), te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooist raat, belend Z Hubrecht van der Vecht fabriekmeester en N Pieter Ariensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter in de Roosbeecq
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
MACQ, Jan Andriesz (I2470)
 
189 187. 29-5-1635. Cornelis Adriaenszn. van Berendrecht wonende te Catwijk op Zee eerst voor hem zelve voor de ene helft en nog dezelfde en Jan Adriaenszn. van Berendrecht wonende te Sassenheim als voogden van de weeskinderenvan Dirck Adriaenszn. van Berendrecht voor de andere helft verkopen Cornelis Claes Corsznzn. een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend NW Dirck Meyndertszn. van Edam, ZW de Kerkstraat, NO de lijnbanen van Claes Joriszn. en ZO Adriaen Corneliszn. van Berendrecht, belast met 22 st 8 p erfpacht en 16 st 10 p erfpacht, 2 mijten en 11 st eeuwige rente alle competerende het Convent te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief. 187v. 29-5-1635. Volgt schuldbrief van 915 gulden met hypotheek op het gekochte. (Rechterlijk Archief Noordwijk nr172)
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
VAN DER DOES, Claes Jorisz (I1079)
 
190 19-11-1708 Verhoor van Willem Lambertsz van Hardeveld over vechtpartijtussen Henrik Barten en Gerrit Boonsaijer
(RHC Zuidoost Utrecht)

58-12 1707 Verhoor van Crijntje Frans,
Johanna van Burghout,
Willemijntje van Burghout,
Lambert Geurtsz, Dirck van
Eck, en diens huisvrouw,
Roelof Lambertsz van
Hardevelt en diens vrouw
Willemken Keijser, Hendrick
Jacobsz van Essen, Maria
Roelofs van Hardeveld,
huisvrouw van Michiel
Aertsz en Willem Lambertsz
van Hardeveld
Hendrik Hendriksz, anders
genaamd Hendrick Barten,
heeft aan de overzijde van de
Kerkstraat, bij het huis van
Anthonis Jansz van Bentem of
diens zoon, in Veenendaal
gevochten met Dirk van
Maarseveen. En ook met Gerrit
Boonzaijer en diens huisvrouw
 
BOONSAIJER, Gerrit (I18134)
 
191 19-8-1739 Hendrik Hensen en zijn vrouw Maria van Schoonhoven moeten getuigen
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
SCHOONHOVEN, Maria Hendriks (I3300)
 
192 190-1 378-7 1608-1612
Verklaring van Wyllem Teelman uit Redichem en van Johan Petersz. Met verhoor van Breunis Evertsz. Willem Hermansz van Santen contra Adriaen Aertsz Boonsaijer Wyllem verklaart dat hij over water gevoerd heeft van Wyllem van Santen 9000
sants. Hij heeft betaald aan schepen Arien den Bosaijer.
Wyllem Teelman verklaart dat Johan Wyllemsz Mostert
2800 gevoerd heeft.
(RHC Zuidoost Utrecht)

8-2-1640 Hendrick Jansen x Fenneken Gerrits bekennen schuldig te zijn aan Jan Gijsbertsen x Jantje Gerrits een jaarlijkse rente van 9-7-8 wegens 150 gulden. Zij stellen tot onderpand hun huis op de hoek van de Visserstraat, bepaald oostwaarts Wijn de Visscher, westwaarts de gemene straat, noordwaarts Aert Adriaensen Boonsaijer en zuidwaarts
de Visserstraat.

1644 Gerard Prins als momber van de onmondige kinderen van Rijck van Rhijn Laat in het openbaar verkopen de helft van 4 morgen land in de Rhenense Nude, gemeen met Aert Adriaensz Boonsaijer die de wederhelft daarvan heeft


29-1-1648 De kerkmeesters bekennen schuldig te zijn aan Aert Cornelissen Boonsaijer de jonge een jaarlijkse losrente van 33 gulden wegens 600 gulden hoofdsom, door hen ontvangen van de vader van Aert, Cornelis Adriaensen Boonsaijer
(RHC Zuidoost Utrecht)

531-3 1629 Claesgen van Maersen voor zichzelf en als weduwe van Ot Michielsen Cleijn, geassisteerd met haar zoon Jan Otten en Gerrit Heeft verkocht aan Aert Aertsen den Jongen Boonsaijer een schuur met de hof daaraan behorende in de Vissersstraat te

534-15 1637 Cornelis Joriphaesz den oude Bekent schuldig te zijn aan Cornelis Arisz Boonsaijer 200 gl wegens levering van biervolgens assignatie van Jan Jansz Slijper, brouwer te Rotterdam

550-1 1653 Cornelis Adriaensz Boonsaijer gehuwd met Maria van Triest Verkopen aan Gijsbert Constapel gehuwd met
Elisabeth Quint 1 morgen land buiten de Westpoort 
Boonsaijer, Adriaen Aerts (I18136)
 
193 193, Brief van H(endrik), meester van het Duitse huis in de Nederlanden, aan graaf Floris IV inzake de opname van schotplichtigen of keurmedigen in de broederschap. 1232 apr. 11 1 charter


Brief van H(endrik), meester van het Duitse huis in de Nederlanden, aan graaf Floris IV inzake de opname van schotplichtigen of keurmedigen in de broederschap. 1232 apr. 11 1


Floris trouwde met Machteld van Brabant, weduwe van Hendrik VI van Brunswijk. Op 5 november 1214 maakte zijn vader samen met Hendrik I van Brabant een huwelijksverdrag op waarin werd overeengekomen dat vanaf de dag van het huwelijk van Floris, zijn vader, graaf Willem elk jaar 500 Hollandse ponden zal betalen aan Machteld, de dochter van Hendrik van Brabant. Het geld zou komen uit de inkomsten die Willem I had uit een groot aantal stukken grond, waaronder de Riederwaard. Het huwelijk werd voltrokken op 6 december 1224 te Antwerpen. Floris IV en Machteld van Brabant verloofden zich dus toen hij vier jaar en zij veertien jaar en reeds weduwe was.
Hij volgde zijn vader op in 1222. De eerste paar maanden, tot hij op zijn twaalfde verjaardag meerderjarig verklaard werd, stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim. Floris IV breidde zijn gebied uit met het Land van Altena. Floris nam deel aan de expeditie tegen Drenthe in 1227, die mislukte in de slag bij Ane, en aan de oorlog in 1234 tegen de Stedinger boeren in het bisdom Bremen, die de kerkelijke tienden weigerden te betalen.
Bouw grafelijk hof[bewerken]
De mannen van graaf Floris IV maakten donderdag na het feest van Sint Maarten op 15 november 1229 te Leiden met Dirk van Wassenaar een akte op ten aanzien van de rechtspraak over het hof van 'vrouwe Meilendis', inclusief alle aanwezige 'mannen en hoevenaars'. Daarv??r had hij van Dirk even voor 1230, datum en koopakte zijn echter niet bewaard, het Hof zelf gekocht, dat wijlen vrouwe Meilendis had toebehoord. Floris begon er mogelijk met de bouw van een grafelijk verblijf, het latere Binnenhof in 's Gravenhage. Het woonkwartier met de slanke hoektorens werd in de stijl van de vroege Scheldegotiek opgetrokken en heeft grote overeenkomsten met de tussen 1230 en 1234 gebouwde kloosterkerk van Loosduinen. De Rolzaal, Haagtoren (kapel met daarboven het slaapvertrek van de graaf) en de vertrekken van de gravin werden evenwijdig aan het oudste gebouw van het binnenhof gebouwd, dat nu de kelder is van de Ridderzaal.
Overlijden[bewerken]
Floris overleed tijdens een toernooi te Corbie, Frankrijk, op 19 juli 1234. Volgens een romantische overlevering maakte Floris grote indruk op Mathilde II van Boulogne die hem een liefdesbrief stuurde. Haar man, Filips Hurepel, graaf van Clermont, die ook deelnam aan het toernooi, kon dit niet over zijn kant laten gaan en stak Floris dood. Daarop werd de graaf van Clermont door 'die van Kleef' gedood. Floris werd begraven in de Abdij van Rijnsburg. Zijn echtgenote kreeg niet het voogdij over hun kinderen. Floris' jongere broer Willem werd voogd. Floris' vrouw Machteld overleed op 67-jarige leeftijd in 1267 en werd begraven in het door haar gestichte cisterci?nzerklooster te Loosduinen.


2, Akte van huwelijksvoorwaarden door hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I voor Machteld en Floris, hun dochter en zoon, waarbij de medegave bepaald wordt op 2.500 mark keuls en de huwelijksgave op 500 pond Hollands jaarlijks uit de Riederwaard, de hof van Haarlem en Aarlanderveen. 1214 nov. 5 1 charter 
VAN HOLLAND, Floris IV (I12676)
 
194 1971-1971 Leenakten van de abdij van Sint Paul te Utrecht voor Jan Simon Kraaije betreffende land in de parochie Westmonster op Walcheren in Verloser Molen, afgegeven i.v.m. de dood van de rentmeester van de abdij, 1790 feb. 9. 3 charters KRAAIJE, Jan Sijmonse (I2206)
 
195 198-9 382-13 16501651
Cornelis Petersz Bosch contra Jan van Holten als pachter van de impost op de ontgronding van de turf
Met attestatie van Joost Adriaensz Vastrick, deurwaarder, Anthonij Gijsbertsz, Grietge Rijcks. Cornelis moet bij ede verklaren hoeveel turf hij in 1647 heeft uitgevoerd
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


202-15 384-11 1652 Jan Petersz Waecker, won. Veenendaal, contra Jan van Holten, won. Veenendaal
Het gerecht heeft Van Holten veroordeeld wegens schuld aan Waecker, maar Waecker wil niet dat dit in drie termijnen wordt uitbetaald


34-6 1655 Getuigenverklaring van Rutger Willemsz en Marrichje Willems op verzoek van Cornelis Jansz Hootsen
Over Jan van Holten die Cornelis Jansz heeft uitgescholden
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


34-16 1655 Attestatie van Jan Hendricksz en Stijntjen Jans op verzoek van Cornelis Jansz Hootsen
Ten tijde dat de Paep Jurrien Jansz geslagen was, heeft Mechtelt, huisvrouw van Jan van Holten, verteld dat Cornelis Jansz Hootsen een appeldief was
(Bron RHC Zuidoost Utrecht (rhenen)


35-9 1657 Verhoor van Jan van Holten en diens vrouw Mechtelt Hermans
Of zij zijn geweest ten huize van Cornelis Petersz, herbergier in Veenendaal, op de kamer met Jelis de Ridder en Cornelis de Cruijff van Utrecht, en anderen. Jelis heeft Cornelis een glas bier in zijn gezicht gegooid, waarna ze hebben gevochten


18-10-1659 Jan van Holten x Mechtelt Jans Verwolt bekennen schuldig te zijn 2200 gulden aan Johannes Gerobulus. Zij stellen als onderpand een stuk erf en goed waarop zij wonen, groot 28 morgen, ten dele wei en ten dele
bouwland, daar oostwaarts advocaat Lommertsum en Roelof Willemsz, zuidwaarts Cuneraweg, westwaarts Rutger Willemsz, noordwaarts de Munnikeweg, strekkende van de Munnikenweg tot aan Cuneraweg. Op 4-7-1715 heeft dhr. Hardenberg, drost van Amerongen, het restant afgelost.

41-9 1663 Verhoor van Angnies Jans, huisvrouw van Frans Dircksz van Wageningen. En verhoor van Jan van Holten, Grietje Lomans, huisvrouw van Lambert Vonck, Naleken de Man, huisvrouw van Gijsbert Jansz. En verhoor van Cornelis Jansz van Warendorp
Angnies is geweest bij haar zus of ten huize van Gerrit Jansz smid, op de Edese kermis. Daar kwam ook Celiman van Ommeren, schout van Ede die Cornelis Dircksz probeert om te kopen
41-10 1663 Catrhijn Zijmon Jans, geb. Keulen
Bedelt, is bij


39-7 1660 Verhoor van Sander Abrahamsz van Oldenzeel. En verhoor van Hendrick Jansz. En van Griet Jan Lambertsz, Grietie Berents en Thonis Harmansz
Of hij op de markt in Veenendaal heeft gezien Jan van Holten en Jacob Fransz met twee arbeiders en twee wagens die de messen van Jan van Broekhuijsen aen sijn muer leggende op loeijen tegens sijn wil en danck
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


15-5-1667 Hendrick Sijmonsz verklaart op verzoek van Johan van der Dussen, schout van Rhenen, te eligeren ten huize van Jan van Holten, die zich cautionaris stelt voor het arrest. 15-5-1668 Jan van Holten en Jan Hendricksz koperslager en Willem Jansz van Ebbenhorst stellen zich borg voor Willem Melchertsz, won.
Woudenberg

43-6 1668 Jacob Woutersen van Essen contra pander Sluijs
Met attestatie van Gerrit Metman en Simon Jansz van Holten dat ten huize van Jan van Holten, herbergier in Veenendaal, ruzie is ontstaan tussen Jacob en de pander. De pander heeft Jacob aangerand
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


43-7 1668 Willem Melchiorsz contra Jan Clock
Verhoor van Johan van Broeckhuijsen en Johan Hendricksz koperslager, dat zij ten huize van Jan van Holten in Veenendaal met Willem Melchiorsz en subsituut-schout Jan Clock hebben gedronken en Willem klaagde dat ze hem gedwongen hadden weer terug te gaan onder bedreiging van Clock hem te zullen doorschieten
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen)


44-1 1669 Met attestatie van Cornelis Cornelisz, anders genaamd Cornelis Gerritsz Backer in Veenendaal gehuwd met Evertien Jans, en Aeltien Hendrix, huisvrouw van Beernt Jans, won. Veenendaal, en Lambert van Stockum, smid in Veenendaal en Aelbert Steck, brouwer in
Jan Jansz van Heffingen heeft ketels gestolen bij Cornelis Gerritsz.
Veenendaal. En van Mechtelt van Holten, huisvrouw van Jan van Holten


Henrick Dircxsz heeft in de voorseide mergentalen, vier mergen twyntich roeden ende een halve.
- Is op den XXVIIen december verboeckt op Corn. Hermansen van Holten.
- Den 11 september 1658 verboeckt op Jan van Holten.
(Morgentalen Veenendaal)


Noch sestalve mergen twehondert achtendehetsestich roeden ende een halve gecommen van Jan
Malecontent.
- Is verboeckt op Hendrick Dirxsen.
- Den II september 1658 verboeckt op Jan van Holten.


Noch denselven van den helft van het resterende Ruyschenveen, wesende twaelff mergen twehondert
vijffendehetnegehetsestich royen.
- Van dese mergentaelen heeft de lasten Claes Otten anderhalve mergen; Gijsbert Lambertsz acht
mergen; Jan van Holten dardehalve mergen ende vijffendehetsestich roeden.
(Morgentalen Veenendaal)


In plaets van Jan van Holten compt Jacob Evertsz op den 7 mey 1655.
- De portie van de weduwe van Thijmen Evertsz compt nu toe Aelbert Steck ende Jan Beerntsz.
- De portie van Steck compt nu mede Jan Beerntsz.
- (marge:) In plaets van Jacob Evertsz, de helft van de ses mergen driehondert vijftich roeden sijn
verboeckt den 8 november 1670 op Gysbert Gysbertsz.
Titel Procuratie, 1677
Aktenummer 56
Samenvatting Akte


Mechtelt Jans, weduwe van Jan van Holten machtigt Henrick Ribbius, procureur in de hove van Utrecht om de zaak van wijlen haar man tegen de erfgenamen van Johan Verweij, drossaert tot Amerongen voort te zetten.Datum Akte 13-06-1677
Notaris Jacob Boumeister


Titel Procuratie, 1681
Aktenummer 25
Samenvatting Akte


Mechtelt Jans Verwolt, weduwe van Jan van Holten, gehuwd met Jan Beerntsz, machtigt Gerrit Metman om voor het gerecht van Rhenen te transporteren aan Cornelis Huijgen en zijn vrouw Dirckje Jans Moeselae, wonende te 's-Gravenhage, een erf met huis, berg en 2 schaapskooien, met het recht om in de Egelmeer schapen te weiden, groot 33 morgen, gelegen in Veenendaal aan de Dwarswech volgens koopakte van 21-4-1681 en voor het gerecht van Rhenen te transporteren. Verder nog een stuk land gelegen naast het bovenstaande erf, groot 7 morgen en erfpachtplichtig aan wijlen Dirck van Lommetsum, in leven advocaat te Utrecht, nu aan Anthonis van Honthorst tot Utrecht die namens zijn vrouw mede-erfgenaam is en eigendomsrecht heeft. Cornelis Huijgen heeft volgens akte van overdracht van 11-8-1681 voor notaris Adriaan van Wijck 1210 gulden betalen aan Geertruyt van Berck, weduwe van Johannes Gerobulus van een schuldbekentenis van 18-10-1659.
Datum Akte 21-08-1681
Notaris Christoffel Boumeister


11-8-1681 Mechtelt Jans Verwolt, gewezen huisvrouw van Jan van Holten, als geïnstitueerde erfgenaam van Jan, en tegenwoordig hertrouwd met Jan Berentsz, verklaart dat zij op 21-4-1681 met haar tegenwoordige man
heeft verkocht aan Cornelis Huijgen, won. Den Haag, een zeker erf en goet etc zo van huis, berg en twee schaapskooien en de gerechtigheid
in de Egelmeer om daardoor schapen te drijven en te weiden, groot ongeveer 33 morgen in Veenendaal, en een stuk daarnaast gelegen, zijnde erfpacht van de erfgenamen van advocaat Lommetsum, groot 7 morgen, voor 2410 gl. Zij transporteert dit nu aan Geertruijt van Berck,
wed. Johannes Gerobulus te Utrecht

Titel Procuratie, 1681
Aktenummer 1
Samenvatting Akte


Mechteld Jans, weduwe van Jan van Holten, en haar man Jan Beerntsz, machtigen Gillis van Wijck, oud lid in de raad van Utrecht en Jacob van Wijck, domheer van het kapittel van St.Marie te Utrecht, beiden executeurs van wijlen Johan van Wijck, domheer van het kapittel van St. Peter te Utrecht, voor het verkopen van ? deel van vijf morgen land genaamd de Cleijne Sack, gelegen in Gelders Veenendaal in het goed van Albert Steck, het overige ? deel is van de kinderen van Thonis Gijsbertsz Pater. Aangesteld worden Ludolph d' With en N. Boschman procureurs van Utrecht en Jan van Amerongen procureur van Rhenen om op te treden bij problemen.
Datum Akte 1681
Notaris Christoffel Boumeister


Titel verkoop, 1681
Aktenummer 2
Samenvatting Akte


Mechteld Jans Verwolt, weduwe van Jan van Holten, vrouw van Jan Beerntsz, verkoopt aan Cornelis Huijgen, wonende te ?s Gravenhage, een huis en erf en schaapschoijen en het recht om de schapen naar het Egelmeer te drijven voor 2410 gulden, groot 33 morgen, strekkende van de Munnikesteeg zuidwaarts tot aan de berg of bos, naast het land van Arien Dircksz en bewoond door Jan Jansz, gelegen aan de Dwarswech onder Rhenen, gekomen van de Didders. Verder nog een stuk daarnaast gelegen, erfpachtplichtig aan de erfgenamen van advocaat Lommertsum, groot 7 morgen aan de Stichtse zijde aan de Dwarswech strekkende van de Grift tot aan het goed van Hesser Kleuver. De hypotheek van 2000 gulden die er op rust wordt afgelost aan de heer Gerobulus in Utrecht
Datum Akte 1681
Notaris Christoffel Boumeister


Titel Akkoord, 1681
Aktenummer 26
Samenvatting Akte


Sijmen Jansz van Holten en Hilligonda van Holten en haar man Aert Hendricksz Boonsaijer, beide kinderen van de overleden Jan van Holten en Mechtelt Jans Verwolt zien af van alle aanspraken op het goed dat hun moeder op 21 april 1681 heeft verkocht aan Cornelis Huijgen, wonende te 's-Gravenhage.
Datum Akte 22-08-1681
Notaris Christoffel Boumeister


Titel Repudiatie, 1688
Aktenummer 220
Samenvatting Akte


Jacob van Holten en Hillichje van Holten met haar man Govert van Wulven, enige kinderen van Mechtelt Jans Verwolt, weduwe van Jan Beerentsz en hiervoor weduwe van Jan van Holten, hun vader, verklaren dat zij hun moeder die gisteren is overleden zullen begraven maar ze verwerpen de erfenis
Datum Akte 09-10-1688
Notaris Christoffel Boumeister

 
HOLTEN, Jan (I10249)
 
196 199-12 904-27 Ca. 1650
Philips Jansz contra Cornelis van Holten
Om te responderen op de artikelen van interdit
(Bron: RHC Zuidoost Utrecht (Rhenen) 
HOLTEN, Cornelis (I14528)
 
197 1e huwelijk Jannetje Jans Kievit Gezin F94
 
198 1e huwelijk met Cornelis van Eijckevelt. 2e huwelijk met Jacob Hendriks op 9-10-1718 Veenendaal
[[Niet verwerkt:
_NEW TYPE 1]] 
STUIJVENBERGH, Aertje Hendriks (I3674)
 
199 1e huwelijk met Eva Wentink op 26-10-1727 Hummelo Gezin F216
 
200 1e huwelijk met Frederik Lamertus Koning-'s-Gravenhage. Gescheiden. Gezin F428
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 255» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Gegevens onderhouden door Vink.

Flag Counter